Make your own free website on Tripod.com

BERGAMA İSLAMİ ESERLERİ

    ANASAYFA
    ULUCAMİ
    SELÇUK MİNARESİ
    ÇUKURHAN
    TAŞHAN
    ŞADIRVAN CAMİ

 ÇUKURHAN

 

        Saraçlar arastası île Ekin loncasınin Şeftali sokağı arasındadır.
inşa tarzına göre, hanın XIV-XV. yüzyıllarında yapıldığı tahmin
olunmaktadır. Burada, üstü tonozlu bir çarşının da bulunduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır.

       Çarşı içine açılan kapı kanatlarının 2 m. daha içerde olduğunu
kapı üstündeki oda, dört duvar üstüne oturtulmuş kubbesiyle bugüne kadar sağlam kalmıştır. Bu odanın ikili üçlü ufki tuğlaların çevirdiği
küçük yönü taşlarla yapılan muhtelif klasik duvarında bir penceresi
vardır. Burada bulunan Bursa tipi bir kemer, 15 cm. kadar bir girinti
yaparak bir niş vücuda getirmiş ve boş sathinin içinde iki merkezli
klasik kemerle pencere açılmıştır.
Odanın cephe saçağı altında küçük tuğladan konsolcuklar kul-
lanılmıştır. Başka binalarda görünmeyen bu tarz, Bergama için bir
özellik taşımaktadır.
Dört köşe olan avluyu iki kat eyvan (hayat) çevirmektedir. Bunlardan alttakiler tonoz, üsttekiler kubbe ile örtülüdür. Dört köşe olan
ayaklar kaba yontulu taş ve kireç harçla yapılmıştır. Bunlara kemerler
ve kemerler üzerine de tonozlar binmektedir, ikinci katta ise kubbeler
iki paye ile duvardaki kemere bağlanan yan kemerlerin teşkil ettiği
dört yarım daire üzerine oturtulmuştur.
Eyvanı teşkil eden her kemerin arka taraflanna birer oda
yapılmıştır. Odalar yarım direk şeklindeki tonozlarla örtülüdür. Yalnız
köşelerinde üç satıh tonoz vardır.
Hanın kuzey duvarı 33 m. uzunluğunda olup, ufki tuğlaların
çevirdiği küçük yönü taşlarla yapılmıştır. Bu duvarda altlı, üstlü
tuğladan sivri kemerli 8 pencere vardır. Burada eskiden bîr kapı bu-
lunurken, hanın üç mirasçıya paylaşımı üzerine son senelerde yeni bir
kapı daha açılmıştır.

          Hanın ortasında bir kuyu vardır.Derinliği 1O-15 m. arasında değişen su
bulunmaktadır.

 

cukurhan.jpg (31554 bytes)